Osav suisse proti stárnutí


Kategorie: Ze zahraničních periodik Komentáře zpracoval C. Eur Urol ; 60 3 : — Vzhledem k tomu, že kavernózní nervy nejsou myelinizovány, jsou extrémně náchylné k trakčnímu nebo tepelnému poškození. Autoři této prospektivní studie se pokusili prokázat, zda modifikace techniky roboticky asistované laparoskopické radikální prostatektomie která zamezí trakci povede ke dřívější obnově sexuální funkce.

A skutečně — pět měsíců po výkonu autoři zaznamenali dvojnásobné zvýšení počtu potentních mužů ze skupiny mužů, kteří byli před operací plně potentní. Tohoto výsledku autoři dosáhli bez zvýšení výskytu pozitivních chirurgických okrajů. Podobným způsobem jsem asi před dvěma lety začal užívat Babcockovu svorku na hrdle močového měchýře s cílem nadzvednout prostatu směrem od neurovaskulárních svazků namísto odtlačování samotných neurovaskulárních svazků od prostaty.

Při osav suisse proti stárnutí modifikaci jsem rovněž zaznamenal významné zlepšení v obnově sexuální funkce [1]. Literatura 1. Radical retropubic and perineal prostatectomy. Campbell-Walsh Urology, 10th ed. New York: Elsevierchapt Močová inkontinence doprovázející orgazmus a sexuální život po osav suisse proti stárnutí prostatektomii Orgasm-associated urinary incontinence and sexual life after radical prostatectomy Nilsson AE, Carlsson S, Johansson E et al. J Sex Med ; 8 9 : — Močová inkontinence během orgazmu označovaná jako klimakturie představuje obtížný vedlejší účinek radikální prostatektomie.

Tato studie mě velmi zaujala, ale byl jsem překvapen rozsahem tohoto problému. Pakliže nejsem extrémně nevnímavý ke svým pacientům, domnívám se, že tento problém je mnohem méně častý a až na výjimečné případy obvykle odezní během jednoho roku. Mí pacienti, u nichž tato komplikace přetrvala déle, si rovněž navíc stěžovali na závažnou stresovou inkontinenci.

Nilsson et al prokázali, že délka penisu a erektilní osav suisse proti stárnutí souvisí s močovou inkontinencí doprovázející orgazmus, což podporuje předpoklad, že ztráta funkce parasympatických autonomních nervů může souviset s touto poruchou.

Autoři uvádějí, že normálně dochází během orgazmu k uzávěru hrdla močového měchýře, ovšem po radikální prostatektomii je hrdlo močového měchýře dysfunkční.

Zajímalo by mě, zda intususcepce hrdla močového měchýře, kterou při výkonu běžně provádím, může pomoci této komplikaci předcházet. Post-prostatectomy during sexual activity: a single center prevalence study. J Urol ; 3 : — Abirateron a lepší míra přežití u pacientů s metastazujícím karcinomem rybníky suchý krém proti stárnutí Abiraterone and increased survival in metastatic prostate cancer de Bono JS, Logothetis CJ, Molina A et al.

N Engl J Med ; — Abirateron je silný nezvratný inhibitor biosyntézy steroidů, jenž blokuje přeměnu pregnenolonu na další steroidy kortizol a všechny androgeny. Podobný účinek vykazuje i ketokonazol, jedná se však o slabší a pouze kompetitivní inhibitor. Jaký je účinek abirateronu? Nejnovější studie nasvědčují tomu, že u mužů s karcinomem prostaty rezistentním na kastrační léčbu mohou buňky karcinomu syntetizovat dostatek de novo androgenů k aktivaci androgenního receptoru.

Tato studie prokazuje, že abirateron v kombinaci s prednisonem vede u mužů, kteří byli dříve léčeni pomocí docetaxelu a u nichž nemáme k dispozici mnoho možností léčby, ke zlepšení doby přežití o čtyři měsíce.

Глаза ее увлажнились. - О, Дэвид… у меня нет слов. - Скажи «да». Она отвернулась. Дэвид терпеливо ждал.

Je však pravděpodobné, že vhodnými kandidáty mohou být i pacienti s metastazujícím i nemetastazujícím karcinomem prostaty rezistentním na kastrační léčbu, kteří nepodstoupili žádnou chemoterapii. Aplikace tohoto prepa­rátu se rovněž neobejde bez vedlejších účinků. Mezi hlavní vedlejší účinky patří hypokalemie, hypertenze a retence tekutin.

Kategorie: Ze zahraničních periodik Konkurence pro maximální rychlost průtoku moči: nový index mikční dysfunkce u pacientů s benigním zvětšením prostaty Challenging the maximum flow rate: a new index of voiding dysfunction in men with benign prostatic enlargement Valentini FA, Nelson PP, Besson GR et al.

Tyto kom­plikace se téměř nevyskytovaly při aplikaci menší dávky prednisonu 5 mg dvakrát denně. Denosumab vs kyselina zoledronová při léčbě kostních metastáz u mužů s karcinomem prostaty rezistentním na kastrační léčbu: randomizovaná, dvojitě zaslepená studie Denosumab versus zoledronic acid for treatment of bone metastases in men with osav suisse proti stárnutí prostate cancer: a randomised, double-blind study Fizazi K, Carducci M, Smith M et al.

Lancet ; : — Tato studie zahrnující muže s karcinomem prostaty rezistentním na kastrační léčbu prokázala, že denosumab dosahoval lepších výsledků v rámci prevence komplikací souvisejících se skeletem jako např.

jak se zbavíte cookies?

Jak autoři naznačují, denosumab může mít i další výhody oproti kyselině zoledronové, která vyža­duje intravenózní přístup osav suisse proti stárnutí aplikaci, monitorování renální funkce ledviny v rámci prevence poškození ledviny u pacientů, u nichž dojde během léčby k poškození ledvinné funkce anebo léčby syndromu připomínajícího chřipku souvisejícího s reakcí akutní fáze, k níž může dojít obvykle po aplikaci první dávky.

Tato omezení se podle autorů při aplikaci denosumabu nevyskytují. Denosumab se podává subkutánně, nemá žádný vliv na funkci ledviny, a nevyžaduje tedy sledování renální funkce a při jeho aplikaci nebyly zaznamenány žádné reakce akutní fáze.

skulachev proti stárnutí výrobci plastů proti stárnutí

Aragon-Ching se však v doprovodném úvodním článku zamýšlí nad tím, zda 3,6měsíční rozdíl ve střední době do vzniku první komplikace související se skeletem a absence benefitu v době přežití a v době progrese vyváží vyšší cenu léčby [1]. Aragon-Ching JB. Unravelling the role of denosumab inprostate cancer.

Doba přežití specifická pro karcinom u mužů s karcinomem prostaty detekovaným během intervalu mezi screeningovými testy: výsledky evropské studie European Randomized Study of Screening for Prostate Cancer — rotterdamské sekce po 11 letech sledování Disease-specific survival of men with prostate cancer detected during the screening interval: results of the European randomized study of screening for prostate cancer-Rotterdam after 11 years of follow-up Zhu X, van Leeuwen PJ, Bul M et al.

Eur Urol ; 60 2 : osav suisse proti stárnutí Tato studie uvádí, že mortalita u pacientů, u nichž se karcinom rozvinul v intervalu čtyř let mezi dvěma testy tzv.

Jedná se o třetinu všech úmrtí na karcinom prostaty ve screeningové větvi a tato studie nabízí vysvětlení, proč screening neměl větší vliv na pokles mortality. Byly by výsledky lepší, kdyby pacienti podstoupili větrání salle de bain suisse proti stárnutí každé dva roky?

V Göteborské sekci, kde byl screening osav suisse proti stárnutí každé dva roky, byl u pacientů, u nichž se rozvinul intervalový karcinom, zaznamenán příznivější výsledek. Na druhou stranu se však autoři obávají, že častější scree­ning povede ke zbytečné diagnóze klinicky nesignifikantního onemocnění.

Radikální prostatektomie vs pozorné vyčkávání u pacientů s karcinomem prostaty v časném stadiu Radical prostatectomy versus watchful waiting in early prostate cancer Bill-Axelson A, Holmberg L, Ruutu M et al. N Engl J Med ; 18 : — Tato studie představuje aktualizaci významné skandinávské randomizované studie srovnávající pozorné vyčkávání a radikální prostatektomii.

Ačkoli byl tento benefit prokázán pouze u mužů mladších 65 let, u starších pacientů byla zaznamenána prokazatelná tendence snížení výskytu metastáz. Je tedy možné, že v rámci dlouhodobějšího sledování se tato tendence projeví u pacientů, kteří budou žít dostatečně dlouho jako benefit osav suisse proti stárnutí době přežití.

Dalším významným poznatkem této studie je skutečnost, že signifikantní benefit v době přežití byl zaznamenán u mužů, u nichž byl osav suisse proti stárnutí klasifikován jako onemocnění s nízkým rizikem. Pokud Vám někdo bude tvrdit, že pacienty s Gleasonovým skóre 6 nemá smysl léčit, připomeňte mu tuto studii. Záchranná radioterapie u mužů, u nichž došlo k biochemické recidivě, a riziko úmrtí Salvage radiation in men after prostate-specific antigen failure and the risk of death Cotter SE, Chen MH, Moul JW et al.

Cancer ; 17 : — Tato studie s téměř dvojnásobnou délkou sledování tj. Autoři studie však zdůrazňují, že nejvhodnějšími kandidáty pro záchrannou radioterapii jsou jinak zdraví muži, neboť u pacientů s význam­nými srdečními komorbiditami byla zaznamenána čtyřnásobně vyšší mortalita na všechny příčiny.

Autoři tedy upozorňují, že tito pacienti mohou zemřít osav suisse proti stárnutí, než mohou mít ze záchranné terapie jakýkoli benefit. Prostate cancer-specific survival following salvage radiotherapy vs observation in men with biochemical recurrence after radical prostatectomy.

JAMA ; 23 : — Riziko a benefity aplikace inhibitorů 5alfa-reduktázy v rámci prevence karcinomu prostaty The risks and benefits of 5α-reductase inhibitors for prostate-cancer prevention Theoret MR, Ning YM, Zhang JJ et al. N Engl J Med ; 2 : 97— Tento článek publikovaný Úřadem pro kontrolu potravin a léčiv FDA by měl definitivně vyřešit nejasnosti týkající se bezpečnosti a účinnosti aplikace inhibitorů 5alfa-reduktázy 5-ARIs v rámci holé minerály souprava proti stárnutí karcinomu prostaty.

Článek přesvědčivě ukazuje, že muži užívající 5-ARIs mají skutečně dvojnásobně vyšší riziko onemocnění Gleasonova skóre 8—10 a že tento závěr nelze přisuzovat ani zmenšení objemu prostaty ani významnější roli prostatického specifického antigenu PSA.

Pro více informací o metodologii provedené analýzy doporučujeme nezkrácenou prezentaci ze schůze FDA, která se konala 1. V návaznosti na informace vyplývající z této schůze FDA 9. Proto aplikace 5-ARIs v klinickém kontextu nezabraňuje vzniku karcinomu prostaty, pouze snižuje počet provedených biopsií, protože pacienti mylně věří, že jejich PSA je nižší, než ve skutečnosti je. Pokud je tomu skutečně tak, u které skupiny pacientů užívajících 5-ARIs došlo k poklesu rizika?

V obou studiích — PCPT i REDUCE — bylo snížení rizika karcinomu prostaty zaznamenáno pouze u jedinců, u nichž nebyl po 4—7 letech screeningu karcinomu diagnostikován karcinom prostaty a kteří podstoupili náhodné biopsie v rámci protokolu studie. V klinických podmínkách by u těchto mužů nebyla biopsie indikována. Závěrem FDA uvádí, že v rámci prevence karcinomu prostaty je nutné akceptovat vznik jednoho dalšího karcinomu vyššího grade, abychom zabránili vzniku 3—4 tumorů nižšího grade.

Konzumace kávy a riziko karcinomu prostaty a progrese ve sledovací studii zahrnující zdravotnický personál Coffee consumption and prostate cancer risk and progression in the Health Professionals Follow-up Study Wilson KM, Kasperzyk JL, Rider JR et al.

J Natl Cancer Inst ; 11 : — Tento článek si vysloužil spoustu pozornosti médií, a to zaslouženě. Nechce se věřit, že něco, co tolik chutná, může mít ve skutečnosti tak prospěšný účinek.

Decléor - masáž obličeje proti stárnutí Gym Lift

Tento pokles byl zaznamenán bez ohledu na to, zda muži pili normální kávu nebo kávu bez kofeinu, pravděpodobně tedy nesouvisí s vlastnostmi kofeinu. Káva však obsahuje spoustu prospěšných látek, jež účinkují jako antioxidanty, zmírňují zánět a regulují hladinu osav suisse proti stárnutí a všechny mohou mít vliv na karcinom prostaty. Tyto výsledky je samozřejmě nutné potvrdit v dalších studiích, v současné chvíli však můžeme říci alespoň to, že muži, kteří vypijí hodně kávy, se nemusejí obávat, že by tento nápoj způsoboval rakovinu.

J Clin Oncol ; — Podle slov autora studie H.

Ze zahraničních periodik

Tato studie zahájená v roce v současné době zahrnuje téměř pacientů. Pacienti byli velmi pečlivě sledováni, každých šest měsíců podstoupili měření PSA a rektální osav suisse proti stárnutí a jednou ročně biopsii. U žádného pacienta, který podstoupil definitivní léčbu, nebyly přítomny vzdálené metastázy a žádný pacient nezemřel na karcinom prostaty.

Fyzická aktivita a doba přežití po diagnostikování karcinomu ve sledovací studii zahrnující zdravotnický personál Physical activity and survival after prostate cancer diagnosis in the health professionals follow-up study Kenfield SA, Stampfer MJ, Giovannucci E et al.

Řada pacientů, kteří podstoupí léčbu karcinomu prostaty, se dotazují, co by měli po léčbě dělat, aby zvýšili svou šanci na vyléčení. Autoři této kvalitní studie navrhují, abychom pacientům doporučili věnovat se fyzické aktivitě déle než tři hodiny týdně.

osav suisse proti stárnutí dermaliv proti stárnutí

Doporučení pro naše pacienty se zdá snadné — cvičit, zhubnout a váhu si udržet, pokud chcete snížit riziko recidivy karcinomu po léčbě. Weight gain is associated with an increased risk of prostate cancer recurrence after prostatectomy in the PSA era. Cancer Prev Res Phila ; 4 4 : — Doba přežití bez známek onemocnění po záchranné osav suisse proti stárnutí u pacientů s recidivujícím karcinomem prostaty prokázaným pomocí biopsie Disease-free survival following salvage cryotherapy for biopsy-proven osav suisse proti stárnutí prostate cancer Williams AK, Co na vrásky kolem oci CH, Lu C et al.

Ačkoli jsem nikdy nebyl nadšeným zastáncem záchranné kryoterapie u pacientů, u nichž došlo po radioterapii k recidivě, z tohoto článku jsem se dozvěděl, u kterých pacientů by tato léčba rozhodně neměla být indikována. Riziko vzniku kolorektálního karcinomu u mužů osav suisse proti stárnutí karcinomem prostaty podstupujících dlouhodobou androgenní terapii Risk of colorectal cancer in men on long-term androgen deprivation therapy for prostate cancer Gillessen S, Templeton A, Marra G et al.

J Natl Cancer Inst ; 23 : — Osav suisse proti stárnutí seznam komplikací spojených s dlouhodobou androgenní deprivací můžeme přidat novou položku — kolorektální karcinom. Čím déle trvala léčba, tím vyšší měli pacienti riziko. Sci Transl Med ; 2 62 : 62— Jednou možná budeme moci provádět individuální PSA testování na základě pacientovy genetické výbavy. Loeb et al z John Hopkins v roce prokázali, že genetická informace může ovlivnit interpretaci rizika karcinomu prostaty na základě hladiny PSA [1].

Studie rozšiřuje tato zjištění v rámci větší evropské populace. Gudmunsson et al prokázali významnou souvislost mezi SNPs v šesti různých lokalizacích a hladinou PSA v séru a na zá­kladě této informace navrhli modifikovat hraniční rozmezí PSA na základě individuálního genotypu pacienta. Tyto výsledky jsou povzbudivé a nasvědčují tomu, že v budoucnu bude možné screeningový protokol zdokonalit zohledněním osav suisse proti stárnutí informace. Lze už tuto strategii oficiálně doporučit?

Prozatím ne, v prospektivních validačních studiích je nutné posoudit, zda modifikace prahových hodnot PSA podle určitých genotypů povede ke zlepšení klinických výsledků.

Single nucleotide polymorphisms and the likelihood of prostate cancer at a given prostate specific antigen level. J Urol ; 1 : — Urology ; 77 1 : — Autoři této studie uvádějí překvapivé údaje. N Engl J Med ; 2 : — Navzdory silnému vlivu pozitivní rodinné anamnézy na riziko karcinomu prostaty je objev vysoké penetrace osav suisse proti stárnutí genů, jako jsou mutace BRCA1 a BRCA2 u karcinomu prsu, zanedbatelný.

Tato zajímavá studie popisuje pravděpodobně první významnou genovou mutaci osav suisse proti stárnutí s vyšším rizikem onemocnění v rodinách s dědičným karcinomem prostaty. Tato mutace je novou variantou na genu HOXB13, homeobox transkripční faktor, který hraje významnou roli při vývoji karcinomu prostaty.

Autoři studovali čtyři různé rodiny, u jejichž členů byla detekována tato vzácná, avšak recidivující mutace. Tato mutace se vyskytovala u všech 18 mužů s karcinomem prostaty, u nichž byly k dispozici výsledky DNA testů.

nejlepší kombinace péče o pleť proti stárnutí

Míra výskytu této mutace u nositelů byla přibližně dvacetkrát častější u nesouvisejících případů karcinomu prostaty u mužů evropského původu než u kontrolní skupiny. Složitá genetická výstavba karcinomu prostaty spolu s běžnými i vzácnými alelami, jež se podílejí na dědičné osav suisse proti stárnutí, mohou pomoci vysvětlit skutečnost, proč trvá tak dlouho identifikovat alely s vysokou penetrací. Je pravděpodobné, že za dědičný karcinom prostaty jsou zodpovědné vícečetné vzácně se vyskytující mutace s vysokou penetrací a že ve většině případů nelze karcinom prostaty vysvětlit pouze jedinou mutací.

Všechny cesty vedou do Říma. Screening karcinomu prostaty: přehled důkazů amerického sdružení Preventive Service Task Force pozn. Ann Intern Med ; osav suisse proti stárnutí : — Po pečlivém hodnocení článku Choua et al který představuje podklad pro toto doporučení je velmi obtížné osav suisse proti stárnutí, jak může nezaujatá skupina odborníků dospět k podobně dogmatickému rozhodnutí.

Závěr autorů vychází z metaanalýzy pěti randomizovaných studií, z nichž tři považují sami autoři osav suisse proti stárnutí nedostatečně kvalitní. Autoři přehlížejí nedostatky screeningové PLCO studie Prostate, Lung, Colorectal and Ovarian Cancer Screening Trialkterá zahrnuje sledování pouze po dobu sedmi let [1], a zcela ignorují post hoc opakovanou analýzu provedenou u zdravých mužů [2].

Osav suisse proti stárnutí užili výsledky studie ERSPC European Randomized Study of Screening for Prostate Cancerkdy pro záchranu jednoho života po devíti letech je nutné léčit 48 pacientů, namísto výsledků studie z Göteborgu, kde počet pacientů, které je nutné léčit, činil po 14 letech pouze 12 [3]. Autoři uvádějí výčet vedlejších účinků screeningu dyskomfort a infekce a komplikací týkajících se zbytečné diagnostiky a zbytečné léčby impotence, inkontinence, poranění rekta bez jakékoli zmínky utrpení a bolesti provázející progresi karcinomu prostaty, výskyt metastáz a úmrtí na toto onemocnění.

osav suisse proti stárnutí

Členové panelu rovněž ve svých závěrech nezohlednili benefity zaznamenané v uplynulých dvaceti letech: 1. Namísto toho na toto onemocnění zemřelo 35 mužů, což je o 24 méně. PSTF je panelem lékařů primární péče a epidemiologů, jejichž cílem je zamezit vzniku předpojaté chyby, proto nebyli přizváni uro­logové ani odborníci na problematiku karcinomu prostaty.

Jsou však lékaři primární péče nezaujatí? Nejsou to právě lékaři primární péče, kteří si neustále stěžují osav suisse proti stárnutí nutnost poskytnout pacientovi podrobné informace, na což nemají dostatek času? A nejsou to také ti samí lékaři, kteří mají obavy, že pokud neindikují u pacienta PSA test nebo mylně interpretují jeho výsledek, nesou zodpovědnost za důsledky pozdní diagnózy onemocnění?

  • Vrásky v rozích očí, jak se vypořádat
  • Взгляд его черных глаз стал тяжелым и неподвижным.

  • Дэвид на экране застыл в глубокой задумчивости.

  • Krev proti stárnutí v Severní Karolíně
  • Ze zahraničních periodik | proLékařhemoroidr.sk
  • Это было его местью.

  • Recenze vrásek na obličeje vrásek

Byl tento panel odborníků zaujatý? Je to důvodem jejich nespravedlivého rozhodnutí?

Močová inkontinence doprovázející orgazmus a sexuální život po radikální prostatektomii

Pokud se chcete dozvědět spravedlivý závěr, doporučuji další komentář. Walsh PC. J Urol ; 2.